Blogi

UUSIMMAT KIRJOITUKSET

Teemat

PAREMPAAN TULEVAISUUDEEN

Olen mukana rakentamassa parempaa tulevaisuuttaniin kunnassa, maakunnassa kuin koko Suomessakin.

"Ketään ei saa päästää tippumaan kyydistä ja kaikille on tarjottava uusia mahdollisuuksia aloittaa uusia uria ja päivittää osaamistaan."

Työ

PERUSTULO

TAMPERE TARJOUTUU LAAJENNETTUUN PERUSTULOKOKEILUUN johon kaupunki soveltuu erinomaisesti väestöprofiilinsa ja kokonsa puolesta. Perustulo tukee työllistymistä ja yrittäjyyttä. Perustulo takaa vastikkeettoman toimeentulon myös työsuhteiden ja pätkätöiden välissä.

TAMPERE TYÖNANTAJANA

KAUPUNKI TUKEE ERILAISTEN IHMISTEN TYÖLLISTYMISTÄ Pirkanmaan suurimpana työnantajana, ja kantaa vastuunsa nuorten ensimmäisestä työ- ja harjoittelupaikkojen tarjonnasta. Kaupunki tarjoaa runsaasti erilaisia kesätyömahdollisuuksia sekä tukee yrityksiä vammaisten palkkaamisessa.

EETTISESTI KESTÄVÄT KILPAILUKRITEERIT edistetävät reilua ja ihmislähtöistä markkinataloutta, joka kunnioittaa luonnon monimuotoisuutta. Kilpailutuksessa kaupunki ottaa käyttöön myös sosiaaliset ja eettiset kilpailukriteerit, joka mahdollistaa myös pienten yritysten osallistumisen kilpailutukseen.

Koulutus

TAMPEREESTA SUOMEN OPISKELUPÄÄKAUPUNKI

TAATAAN NUORISOTAKUUNA JATKOPAIKKA KAIKILLE peruskoulunsa päättäville ja edistetään opinnoissa kiinni pysymistä tarvittaessa esimerkiksi työpajojen ja osatutkintojen avulla. Lisäksi kehitetään opiskelun tukipalveluita, jotta nuoret saavat työkaluja opintoihinsa.

KORKEAKOULUJEN KAMPUSALUEITA KEHITETÄÄN yhdessä yliopiston henkilökunnan sekä opiskelijoiden kanssa. Yliopistojen toiminta kampuksilla ottaa isoja askeleita tulevina vuosina ja kaikkia kolmea kampusta on kehitettävä yhtenäisesti.

VARHAISKASVATUS & PERUSOPETUS

PITÄMÄLLÄ KIINNI SUBJEKTIIVISESTA PÄIVÄHOIDOSTA tuemme pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia tasapainoiseen työ- ja perhe-elämään elämäntilanteesta riippumatta.

KOULUJEN SISÄILMAONGELMIEN KORJAAMISEEN KÄYTETTÄVÄÄ RAHASUMMAA KOROTETAAN 60 miljoonaan euroon. Koulut ja päiväkodit korjataan turvallisiksi ja terveellisiksi. Peruskorjaukset tehdään ajoissa.

AMMATILLINEN KOULUTUS & LUKIO

VIHREÄT TEKEVÄT KAIKKENSA estääkseen opettajien lomautukset, tuntiopetuksen määrän vähentämisen, ryhmäkokojen kasvattamisen tai muun opetuksen laadun vaarantamisen. Vihreät vastustavat valtion ajamia ammatillisen koulutuksen 140 miljoonan euron leikkauksia.

TOISEN ASTEEN KOULUTUSPAIKKA TAATAAN KAIKILLE. Ammatillinen koulutus on tehokas ja edullinen syrjäytymisen ehkäisijä. Hallituksen säästöistä huolimatta opiskelijoiden sisäänottomäärä pidetään vähintään nykyisellä tasolla. Peruskoulun jälkeen mahdollisimman monen nuoren on päästävä opiskelemaan joko ammatilliseen oppilaitokseen tai lukioon.

KORKEAKOULUTUS

KORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖTÄ YRITYSTEN, JÄRJESTÖJEN SEKÄ YHTEISÖJEN KANSSA TIIVISTETÄÄN. Tiivis yhteistyö erilaisten yritysten, yhteisöjen sekä järjestöjen kanssa edesauttaa opiskelijoiden pääsyä työelämään sekä juurtumista Tampereelle.

KORKEAKOULUT OTETAAN AKTIIVISEMMIN MUKAAN KAUPUNGIN PROJEKTEIHIN. Yliopistojen kautta kaupunkiin syntyy paljon erilaista osaamista. Tätä osaamista kaupungin on hyödynnettävä erilaisissa projekteissa ja otettava korkeakoulut tiiviimmin mukaan kaupungin kehittämiseen jo suunnitteluvaiheessa.

"Koulutuksen eri asteilla, varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen, on tärkeä merkitys tasa-arvon ja demokratian turvaamisessa."

"Ilman puhdasta luontoa meille ei jää mahdollisuutta huolehtia ihmisistäkään – Ympäristö ensin!"

Ympäristö

KAUPUNKISUUNNITTELU & LIIKENNE

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN ON KESKEINEN OSA VIHREIDEN TAVOITTEITA TAMPEREELLA. Panostamme uusiutuvaan energiaan sekä joukkoliikenteeseen. Suojelemme lähiympäristöämme. Huolehdimme luonnon ja asukkaiden hyvinvoinnista.

KÄVELY- & PYÖRÄILYLIIKENNE TOIMIVAKSI JA KATKEAMATTOMAKSI, tavoitteenamme liikenteen sujuvuus. Polkupyörä on nopea ja turvallinen tapa liikkua kantakaupungin alueella, kaupunginosien ja ympäryskuntien välillä. Vuonna 2021 Tampereella on 700 kaupunkipyörää.

ESTEETTÖMYYS ON OSA KAIKKEA RAKENTAMISTA koska kaupunkitila kuuluu kaikille. Tämän takia järjestelmällistä esteettömyyttä tulee vaatia kaikissa rakennuskohteissa.

OMA LÄHIYMPÄRISTÖ

MAHDOLLISTETAAN PAREMPI IKÄPOLVIEN KOHTAAMINEN ULKOILUALUEILLA yhdistämällä lasten leikkipuistot ja aikuisten kuntoilupuistot sekä päiväkotien ja hoivakotien yhteiset ulkoilualueet. Yhteisöllisyyttä lisäävät yhteiset harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet edistävät tehokkaasti sukupolvien kohtaamista ja luovat kasvatuksellista sekä virikkeellistä hyvinvointia kaikille.

SIIRRYTÄÄN KATUVALOISSA ÄLYKKÄÄMPIIN & ENERGIATEHOKKAAMPIIN RATKAISUIHIN. Katujen, puistojen, viheralueiden ja lähimetsien viihtyvyyttä ja turvallisuutta parannetaan lisäämällä niiden valaistusta ja opasteita. Tavoitteena on, että vuonna 2021 1/3 katuvaloista toimii energiatehokkailla led-valoilla. Lenkkipolkujen valaistusta automatisoidaan hämäräkytkimillä ja liikkeentunnistimilla, joilla vähennetään energiankulutuksen lisäksi valosaastetta, joka vaikeuttaa tähtitaivaasta nauttimista.

KOHTUUS & EETTINEN KULUTTAMINEN

KAUPUNGIN OSTOISSA & RAKENNUSHANKKEISSA SUOSITAAN EKOLOGISIA JA PIENIPÄÄSTÖISIÄ VAIHTOEHTOJA. Luomme kilpailutuskriteerit jotka tukevat luonnon ja ympäristön suojelua, kiertotaloutta ja kierrätystä, energiatehokkuutta, pienipäästöisyyttä ja uusiutuvien energialähteiden suosimista. Tuemme vihreitä teknologiainnovaatioita kaupungin ohjauksen ja kilpailutuskriteerien sekä verotuksen keinoin. Näin luomme työpaikkoja, korkekouluopiskelijoiden työllistymisreittejä start-up -yrityksissä sekä tuemme Tampereen, Pirkanmaan ja Suomen vientiteollisuutta.

KAUPUNGIN KEITTIÖT SUOSIVAT LÄHI- & LUOMURUOKAA. Tuemme kaupungin omien laitoskeittiöiden valintoja lähi- ja luomuruoan suosimista jo kilpailutuskriteereissä. Tarjotaan lähi- ja kasvisruokavaihtoehtoja kaupungin keittiöissä, etenkin kouluissa. Luontoa suosivilla kilpailutuskriteereillä ohjataan myös tuottajia kestävään viljelyyn.

MAINOSTETAAN KULTTUURIPALVELUITAMME PAREMMIN. Parannamme tiedotusta ja tiedotuskanavia toteuttamalla “kulttuurikarttana” toimivan mobiilisovelluksen, joka tiedottaa ja muistuttaa tapahtumista, näyttää uudet paikat ja mahdollistaa muun muassa lippujen oston, sekä pöytien ja tilojen varauksen. Tehostetaan kaupungin tiedotuskanavien näkyvyyttä ja ajankohtaisuutta ennen tapahtumia.

UUSIUTUVA ENERGIA & ENERGIATEHOKKUUS

TAMPERE ON HIILINEUTRAALI VUONNA 2030. Lopetetaan maakaasun ja turpeen käyttö vuoteen 2020 mennessä sekä tavoitellaan täysin uusiutuvan energian kaupunkia vuoteen 2030 mennessä.

KIERTOTALOUSMALLIT OSAKSI KAUPUNGIN STRATEGIAA luomalla kestävät toteutustavat ja yhteistyösäännöt toimijoiden välille. Kiertotalouden yhteistyöhön kutsutaan kuntien, teollisuuden ja maatalouden lisäksi korkeakoulut, start-up -yritykset sekä kansainväliset yhteisöt.

TALOYHTIÖILLE MAHDOLLISUUS VALITA AURINKOENERGIA. Parannamme julkis-, teollisuus ja uudisrakennusten energiatehokkuutta aurinkovoiman käyttöä lisäävillä kannustimilla ja verotusratkaisuilla. Kannustamme taloyhtiöitä sekä omakoti- ja asukasyhdistyksiä maalämpöpumppujen ja aurinkopaneelien keskitettyihin hankintoihin.

Hyvinvointi

PALVELUT TUODAAN LÄHELLE IHMISIÄ

JATKAMME TOIMIVAKSI OSOITTAUTUNUTTA LINJAA, jossa ohjaus- ja neuvontapalvelut tuodaan lähelle asukkaita muun arkitoiminnan yhteyteen. Jatkamme sähköisten palvelujen kehittämistä ja madallamme kynnystä saada neuvoja sekä apua.

NEUVONTAPISTE UUSILLE TAMPERELAISILLE SEKÄ MAAHANMUUTTAJILLE. Varmistamme uustamperelaisille neuvontapalvelut, joiden tuella he löytävät kaikille kuntalaisille suunnatut palvelut. Näin tuemme kotoutumista ja kotimaisten kielten opintoihin ohjautumista tehokkaasti.

ENNALTAEHKÄISY

TUETAAN PIENITULOISTEN HARRASTUKSIA SEKÄ LIIKKUMISTA. Kaupungin toiminnan osana olevaa työpajatoimintaa ja yhteiskunnallisten yritysten kehittämistä jatketaan edelleen järjestöjen, yritysten ja kaupunkilaisten kanssa. Pienituloisten tai toimintakyvyltään rajoittuneiden liikuntaharrastuksia tuetaan liikunta- ja palveluseteleillä.

LAPSIPERHEITÄ TUETAAN TUKIHENKILÖPALVELUIN. Hankalissa tilanteissa olevia lapsiperheitä tuetaan tarjoamalla heille kotiapua, pääsyä perhetukiryhmiin tai perheterapiaan. Tämän lisäksi lapsiperheille annetaan oma tukihenkilö, joka auttaa byrokratian rattaissa.

TARJOAMME MAKSUTTOMAN EHKÄISYN alle 25-vuotiaille nuorille erilaisissa elämäntilanteissa. Tämä parantaa nuorten hyvinvointia ja vähentää ei-toivottuja raskauksia, abortteja ja seksitautien leviämistä.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT JONOTTAMATTA kaikkina vuorokauden aikoina. Panostetaan päihde- ja mielenterveysongelmien varhaiseen tunnistamiseen. Tarjotaan entistä enemmän omaisten jaksamista tukevia palveluja.

INHIMILLINEN TAMPERE

VIHREÄ TAMPERE TARJOAA PALVELUT LÄHELLÄ JA KAIKKIEN SAATAVILLE. Palveluiden laatu ei saa riippua ihmisten tulotasosta, vaan ne turvataan kaikille tasa-arvoisesti.

KULTTUURIELÄMYKSET KUULUVAT KAIKILLE. Tuotetaan maksuttomia kulttuuritapahtumia kaikille sopivissa muodoissa, erityisryhmmien tarpeet huomioiden.

PALVELUT TUODAAN YHDELLE LUUKULLE yksilölliset tarpeet huomioiden. Vähennämme kuormittavaa ja turhaa byrokratiaa. Tämä toteutetaan palkkaamalla lisää ohjaajia. Jokaisella tulee olla mahdollisuus sosiaalipalveluihin ja henkilökohtaiseen asiointiin.

ARVOKAS VANHUUS

ARVOKAS VANHUUS TARKOITTAA MEIDÄN KAIKKIEN MONINAISUUDEN TUNNUSTAMISTA SEKÄ IKÄIHMISTEN TARPEISTA HUOLEHTIMISTA. Vihreä Tampere tarjoaa laadukkaat palvelut itsenäisen elämän tueksi, jossa kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja liikkua.

TAMPEREELLE PALKATAAN ENEMMÄN KOTILÄÄKÄREITÄ. Ikäihmisten monimuotoinen asuminen ja kotona eläminen ovat hyviä tapoja parantaa ihmisten elämänlaatua. Tärkeää työtä tekevien omaishoitajien asemaa parannetaan tarjoamalla heille enemmän kotiapua. Tämä säästää myös terveyskeskusten resursseja.

"Pienestä ihmisestä kasvavassa väestössä sekä erilaisten vähemmistöryhmien oikeuksista ja mahdollisuuksien tasavertaisuudesta huolehtiminen on sydämen asiamme."

MATTI HALLAMAA
040 738 9640
mahallamaa@gmail.com

© Copyright 2016 Hallaway